Предговори

ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ


 • Заглавие: ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ
 • Автор: ПРОФ. Д-Р БОРИС ЙОЦОВ
 • Раздел: Предговори
 • Библиография: [Предговор]. – В: Паисий Хилендарски. История славянобългарская / Паисий Хилендарски; Прев. на новобълг. Ал. Филипов; С увод от Борис Йоцов. – София: Всебълг. Съюз Отец Паисий, 1934, с. III–XXXVIII.
 • Година: 1934

Анотация

Тежкото и дълго робство, в което изпада българският народ в края на XIV век, го засяга дълбоко с гибелните си последствия. Независимото българско царство, което има политически, търговски и културни връзки с близки и далечни страни, напомня на света за един народ със свой определен лик, със свои нрави и обичаи, с език и минало. Когато бива сломена в Търново неговата независимост, гасне не само славата, но и името му. С цар Шишмана и с патриарх Евтимия се затваря една светла страница, за да дойде друга, пълна с безпаметство и забрава. В Цариград, гдето Вселенската гръцка патриаршия взема в свое духовно водачество българското население, знаят, че в пределите на империята, тук на Балкана, съществува само руммиллет, сиреч гръцки народ. Знаят, собствено така искат да знаят, за да обгърнат под общо име намиращите се под турско поданство християни.БУКВАРЪТ НА БЕРОНА


 • Заглавие: БУКВАРЪТ НА БЕРОНА
 • Автор: ПРОФ. Д-Р БОРИС ЙОЦОВ
 • Раздел: Предговори
 • Библиография: Букварът на Берона [Предговор]. – В: Берон, Петър. Буквар с различни поучения: Фототипно изд. / Петър Берон; Стъкмено и снабдено с увод и бележки от Борис Йоцов. – С., 1939, с. ІІІ–XXXII.
 • Година: 1939

Анотация

През първите три десетолeтия на миналия век българският народ засили темпа на своето духовно развитие. За това благоприятствуват значително събития и условия от стопански и политически, културен и морален характер. Още не отзвучала напълно Великата френска революция в 1789 г., избухва сръбското въстание за народностно освобождение през 1804–1813 г., също и гръцката завера в 1821 г., в която вземат живо участие и доста българи. Русия, към която българинът е обърнал поглед с надежда за помощ и закрила, води упорита война с Турция през 1806–1812 год., Софроний Врачански, заедно с Иван Замбин и Атанас Некович, прави постъпки в Петербург за освобождението на България, отправя от Букурещ позив към сънародниците си отсам Дунава да посрещнат радушно братски руските войски.Любен Каравелов. Из мъртвия дом


 • Заглавие: Любен Каравелов. Из мъртвия дом
 • Автор: ПРОФ. Д-Р БОРИС ЙОЦОВ
 • Раздел: Предговори
 • Библиография: [Предговор]. – В: Каравелов, Любен Стойчев. Из мъртвия дом / Любен Стойчев Каравелов; Прев. [от сръб. ез.], увод и бел. от Борис Йоцов, С., 1938, с. III – LXII; Бележки, с. 64–96.
 • Година: 1938

Анотация

През 1867 г. Каравелов бива заставен, по силата на сложилите се обстоятелства, да напусне Русия. Разделя се с Москва, гдето е живял около десет години, гдето е минал най-хубавите дни на своята младост. Не само защото във великата славянска земя не се е чувствал свободен. Не бива да се забравя това, което той казва в „Из мъртвия дом“. Вкъщи му е правен обиск, преследван от полицията като последовател на Херцен. А един от неговите московски другари, И. Г. Прижов, с когото издава в 1861 г. „Памятники народнаго быта болгаръ“, недълго време след неговата раздяла с Русия, бива съден и затворен като съидейник на Сергей Нечаев. Чрез същия руски революционер Прижов получава от Каравелова някакво писмо (срв. И. Г. Прижов, Очерки, статьи, письма, Москва-Ленинград, 1934, с. 394).Нешо Бончев


 • Заглавие: Нешо Бончев
 • Автор: ПРОФ. Д-Р БОРИС ЙОЦОВ
 • Раздел: Предговори
 • Библиография: Нешо Бончев. – В: Нешо Бончев: Сборник: Животопис и преценки на дейността му по случай 100 год. от рождението му / Под ред. на Н. Горинов, Н. Т. Дончев, С., 1939, с. 65–83.
 • Година: 1942

Анотация

Спрете ли по-дълго поглед върху културния възход на нашия народ към 70-те години на миналия век, сред толкова знайни и славни имена, срещате и скромно име, над което сякаш забравата е сложила тежка ръка, без да подозирате дори, че зад него се таи личност с „редки умствени и нравствени достойнства, висок и светъл ум, горещо сърце, чиста и блага душа.“1 Връстник или почти връстник на М. С. Дринова, В. Друмева, В. Д. Стоянова, Л. Каравелова, Добри Войникова – това е Нешо Бончев, който от изгрева до заника на своите земни дни остава в сянката на нерадостна съдба. ОслоненII от невръстна възраст върху грижата на сама изостанала бедна майка, обречен да дели залъка си с братя и сестри, той расне под сключения небосклон на Панагюрище двадесет години почти, от J839 до 1858 г., напряга воля да победи житейски несгоди, гони по-висши цели на просвета и култура.Предговор към История на новата българска литература", Том1


 • Заглавие: Предговор към История на новата българска литература", Том1
 • Автор: ПРОФ. Д-Р БОРИС ЙОЦОВ
 • Раздел: Предговори
 • Библиография: Предговор. – В: Пенев, Боян. История на новата българска литература: Т. 1 – Начало на Българското възраждане / Боян Пенев; Под ред. на Борис Йоцов, С., 1930, с. 3–8.
 • Година: 1930

Анотация

Ученик в критическите си статии и студии на д-р К. Кръстева, в историко-литературните си изследвания на Ал. Теодоров-Балан и Ив. Д. Шишманов, във филологичните си анализи на Л. Милетич и Б. Цонев, Боян Пенев успява скоро да очертае своя лик като учен. От 1908 г., когато като частен доцент започва преподаванията си в Софийския университет по българска и славянски литератури, до 1927 г., когато като редовен професор завършва без време земния си път, той живее не само с голяма любов към своята специалност, но и със смел устрем към висините на българската научна мисъл.Ботйов, Халек и Горанова : Вместо предговор


 • Заглавие: Ботйов, Халек и Горанова : Вместо предговор
 • Автор: ПРОФ. Д-Р БОРИС ЙОЦОВ
 • Раздел: Предговори
 • Библиография: Ботйов, Халек и Горанова : Вместо предговор / Борис Йоцов. В: Жив е той... : Сборник статии за Христо Ботйов. - София, 1940, с. 3-7.
 • Година: 1940

Анотация

Неведнъж е изтъквано, като се почне от Захари Стоянова (Христо Ботйов: Опит за биография, Русе, 1888 г., с. 40–43) и Стоян Заимова (Биографията на Хр. Ботева от 3. Стоянова, СБНУ, г. I., 1889 г., с. 205, и Миналото: Етюди върху записките на З. Стоянов, София, 1895 г.) и се стигне до Ив. г. Клинчарова (Христо Ботйов: Биография, София, 1910 г., с. 236–245), че първото либе на Ботйова е Парашкева Ив. Шушулова. Никола Начев обаче (вж. сп. Борба, г. IІ, 1920 г., книга 17, с. 523–527, и Прослава [на Христо Ботйов], изд. ученолюбивото дружество „Христо Ботев“ в Калофер, 1926 г., с. 34–38) е наклонен да вярва, че не Парашкева Шушулова, а Мария Ив. Горанова, от Карлово, е оная девойка, която е очаровала и завладяла сърцето на младия поет.Subscribe to Предговори