ПЛАН НА РАБОТАТА ПО ПРОЕКТА

ЕТАП I

Събиране и систематизиране на материала за дигитализирането на научното наследство на Борис Йоцов, като едновременно ще започне и процесът на дигитализация. Това предполага работа в две основни посоки: 1/ издирване на всички негови публикувани текстове като предговори или научен коментар към издания на отделни автори; 2/ издирване на публикации на Йоцов в българската периодика – 18 м.

Проучване на архиви и архивни сбирки с оглед на попълване на корпуса с материали за дигитализиране на научното наследство на Б. Йоцов – 18 м.

Изработване на софтуер и откриване на сайт на Б. Йоцов – 1 м.

Започва изграждането на база данни с издирените материали и периодично попълване на сайта – 18 м.

Проучване от всички членове на колектива на основни страни от научното наследство на Б. Йоцов с оглед изпъленнието на задачите по проекта – 18 м.

Подготовка и издаване на два тома със съчинения на Б. Йоцов – 18 м.

Провеждане на 3 три работни съвещания (организиране и логистика) с колеги от чужбина, които да изнесат доклад по темата на проекта, а също и за възможна информация за налични данни, свързани с научното дело на Б. Йоцов.

Командировки на членове на колектива в чужбина за събиране на материали за базата данни за научното наследство на Б. Йоцов – издирване в библиотеки и архивохранилища, национални фондове и периодичен печат – 11 души х 5 дни.

Ритмично събиране на научния колектив за отчитане на работата на проблемните групи и проследяване на изпълнението на задачите на проектното предложение.

 

ЕТАП II

 

Продължава събирането и систематизирането на материала, както и дигитализирането на научното наследство на Борис Йоцов. Пълно оформяне на корпуса с данни – 12 м.

Продължава проучването от членовете на проекта на отделни аспекти от научното наследство на Б. Йоцов с оглед изпълнението на основните научни задачи – 15 м.

Участие на членове на колектива с доклади и съобщения в специално заявената по темата на проекта Кръгла маса в XVI Конгрес на славистите през м. септември 2018 г. в Белград – 10 дни. Командировки на членовете на колектива – 11 души х 6 дни.

Изработване на сценарий за документален филм за Борис Йоцов – 5 м.

Организиране и провеждане на научен семинар по темата на проекта – 1 м. Участие с доклади на всички членове на научния семинар по темата на проекта.

Подготовка на колективна монография с материали от семинара, съставителство и редактиране на тома и предаването му за печат – 6 м.

Заснемане на документален филм за Б. Йоцов и монтаж – 1 м.

Провеждане на 2 работни съвещания с колеги от чужбина по темата на проекта.

Командировки на членове на колектива за събиране на материал от чужди архивохранилища – 2 души по 4 дни.

Изработване на библиография на съчиненията на Б. Йоцов – 6 м.

Ритмично събиране на работния колектив на всеки пет месеца за периодични отчети на работните групи за изпълнението на задачите по проекта.

 

ИЗЯВИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ПРОЕКТА СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕ НА РАБОТАТА ПО НАУЧНИТЕ ЗАДАЧИ

 

Завършването на основните задачи в проекта с успешна реализация на планираните дейности поставя пред научния колектив основното изискване – постигнатите резултати по задачите и целите на проекта да бъдат публично огласени, да намери среда за разпространение. Изявите, в които колективът вижда възможности за популяризиране на резултатите от научния проект, са следните:

 

  • Разпространение на изработения документален 30 мин. филм за Борис Йоцов в читалища и общини в страната.
  • Провеждане на срещи и семинари сред студенти от специалностите „Българска филология” и „Славянска филология” в университетите в страната за научното творчество на Борис Йоцов.
  • Рекламирането на резултатите от успешното осъществяване на научния проект предвижда провеждане на телевизионни и радиопредавания както за цялостно запознаване с резултатите от проекта, така и по отделни теми от творчеството на Борис Йоцов.
  • Представяне на двата тома съчинения на Борис Йоцов в някой от салоните на БАН, Столична библиотека или Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий”.
  • Публикуване на материалите от Кръглата маса с участието на членовете на колектива на XVI Конгрес на славистите в Белград.
  • Премиера на сборника с материали от научната конференция, проведена по темата на проекта.
  • Предложение за включване на творчеството на проф. Борис Йоцов в университетските програми, а също и в учебниците по българска литература.