Монография

„Отокар Мокри и полската литература (Студия по история на чешката литература). Към историята на полския романтизъм в Чехия.“


 • Заглавие: „Отокар Мокри и полската литература (Студия по история на чешката литература). Към историята на полския романтизъм в Чехия.“
 • Автор: ПРОФ. Д-Р БОРИС ЙОЦОВ
 • TULACHOVÁ, Marie, ed. Disertace pražské university 1882-1953. I., [Karlova universita. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1965. 479 s. Sbírka pramenů a příruček k dějinám University Karlovy; 3.

  Archiv Univerzity Karlovy FF UK,
  Dizertace Pražské univerzity 1882-1953 I.
  Číslo dizertace 1464

 • Раздел: Монография
 • Година: 1928

Анотация

„Отокар Мокри и полската литература (Студия по история на чешката литература). Към историята на полския романтизъм в Чехия.“

Докторска дисертация, Философски факултет на Карловия университет в Прага, защитена през учебната 1927/1928 г., научен ръководител проф. Милослав Хисек

Дисертацията е заснета в: 
Архив на Карловия университет, номер на дисертацията 1464.

Библиографско описание на източника:
Tulachová, Marie, ed. Disertace pražské university 1882-1953. I., [Karlova universita. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1965. 479 s. Sbírka pramenů a příruček k dějinám University Karlovy; 3.


Boris Jocov:

Otakar Mokrý a polská literatura (Studie z dějin české literatury) K dějinám polského romantismu v Čechách
Dizertační práce, FF UK v Praze, obhájená ve studijním roce 1927/1928, školitel prof. Miloslav Hýsek 
Zdroj digitalizace:
Archiv Univerzity Karlovy v Praze, Číslo dizertace 1464
Bibliografický popis dizertace:
Tulachová, Marie, ed. Disertace pražské university 1882-1953. I., [Karlova universita. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1965. 479 s. Sbírka pramenů a příruček k dějinám University Karlovy; 3.Български страдания и борби за свобода в славянската поезия


 • Заглавие: Български страдания и борби за свобода в славянската поезия
 • Автор: ПРОФ. Д-Р БОРИС ЙОЦОВ
 • Раздел: Монография
 • Библиография: Български страдания и борби за свобода в славянската поезия [Студия] Борис Йоцов. // Годишник на СУ. Ист.-филол. фак., 31, 1935, с. 1-186.
 • Година: 1935

Анотация

Професор Борис Иванов Йо̀цов е български славист, юрист, литературен историк и критик, политик, член-кореспондент на Българска академия на науките. Убит от комунистическите власти през 1945, които установяват тоталитарен режим на управление в България след деветосептемврийския преврат от 1944.

Дългогодишен преподавател по литература в Софийския университет „Свети Климент Охридски“, той е министър на народното просвещение през 1942-1944 г., за което е осъден на смърт от Първи върховен състав на „народния съд“ след Деветосептемврийския преврат от 1944 г.Subscribe to Монография