Дейности по проекта

ОСНОВНИ НАСОКИ НА РАБОТА

Изхождайки от подобни насоки и принципи, екипът на предлагания проект насочва своите научни интереси към няколко основни изследователски посоки, а именно: цялостно представяне на научното наследство на Борис Йоцов – неговите българистични и славистични изследвания; публикация на трудовете му с необходимия научен коментар и справочен апарат; изследователски студии, които да интерпретират различни аспекти на научното дело на Б. Йоцов; представяне на славистичните изследвания на Йоцов пред европейски учени слависти; намиране на оптимални форми за разпространение на резултатите от научните изследвания, като изработване на документален филм за Б. Йоцов, провеждане на отделни семинари и различни тематични телевизионни и радиопредавания.

Главната насоченост на предстоящите научни дейности на проекта е в областта на образованието и възпитанието на съвременните млади поколения – това означава включване на творчеството на Б. Йоцов в учебни програми и преподавателски курсове в университетите като част от историята на българската литература и литературна наука.

За постигане на тези научни задачи е изграден колектив, който ще разгледа от различни аспекти научното наследство на Борис Йоцов: литературноисторически и литературнотеоретически, социолингвистичен, компаративистичен, антропологичен, исторически, социологичен, културологичен.